1992ല്‍ നമ്പീശന്‍ എഴുതിയ കുറിപ്പുകള്‍ ആണു ഡയറി കുറിപ്പുകള്‍ എന്ന ലേബലില്‍ ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. കഥകളി സംഗീതരംഗത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങളും തന്റെ സ്വന്തം നിലപാടുകളും ഇതില്‍ പ്രതിഫലിക്കുന്നു. right to left!

കഥകളി പദങ്ങള്‍

1 മംഗലമൂര്‍ത്തിയായ് ..ദക്ഷയാഗം.. കലാമണ്ഡലം ഉണ്ണിക്രിഷ്ണക്കുറുപ്പ് & തിരൂര്‍ നമ്പീശന്‍  

2 അജിതാ ഹരേ ..കുചേലവ്ര്ത്തം

ബ്രാഹ്മണേന്ദ്രാ.....സന്താനഗോപാലം   കലാ. നീലകണ്ഠന്‍ നമ്പീശന്‍ &കലാ. തിരൂര്‍ നമ്പീശന്‍                                                                                                                                                                                                                                                                                        

നാഥാ ജനാര്‍ദ്ദനാ.....രുഗ്മാംഗതചരിതം .കലാ.തിരൂര്‍ നമ്പീശന്‍&; പാലനാട് ദിവാകരന്‍:

കലാ.ഉണ്ണിക്ര്ഷ്ണക്കുറുപ്പ്& തിരൂര്‍ നമ്പീശന്‍ ....കഥകളിപ്പദക്കച്ചേരി                                        യജയ രാമചന്ദ്രാ..നമ്പീശന്‍ & പാലനാട്    

No comments:

Post a Comment