1992ല്‍ നമ്പീശന്‍ എഴുതിയ കുറിപ്പുകള്‍ ആണു ഡയറി കുറിപ്പുകള്‍ എന്ന ലേബലില്‍ ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. കഥകളി സംഗീതരംഗത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങളും തന്റെ സ്വന്തം നിലപാടുകളും ഇതില്‍ പ്രതിഫലിക്കുന്നു. right to left!

തിരൂര്‍ നമ്പീശന്റെ ഡയറി കുറിപ്പുകള്‍

7പൂമുള്ളി മന                                                                                          8അടിസ്ഥാന കഥകളി സംഗീത അഭ്യസന സമ്പ്രദായം ..വന്ദനശ്ലോകം,തോടയം പുറപ്പാട് 
9 കലോത്സവങ്ങള്‍
 

No comments:

Post a Comment